Lichte ophoogmaterialen infrastructuur

Om gebieden met een slappe, weinig draagkrachtige bodem bouwrijp te maken, moet het terrein worden opgehoogd. Traditioneel brengt men zand aan onder het te verharden gebied (infrastructuur), maar dat brengt zettingsproblemen tijdens de bouw en vele jaren na oplevering met zich mee. Zo’n traditionele constructie is onderhoudsgevoelig en bovendien kan door het gewicht van zand als ophogingsmateriaal stabiliteitsverlies van de ondergrond optreden. Daarom wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van lichte ophoogmaterialen voor aanleg van zettingsarme infrastructuur.

Lichte ophoogmaterialen in de wegenbouw

In CROW-publicatie 325 ‘Lichte ophoogmaterialen in de wegenbouw’ (mei 2013) worden de verschillende typen lichte ophoogmaterialen beschreven. Dit zijn granulaire materialen (bims, flugsand, lava, geëxpandeerde kleikorrels, schuimglas en E-bodemas), geëxpandeerd polystyreen (EPS) en schuimbeton. De gewichtsclassificatie van de verschillende lichte ophoogmaterialen is in onderstaande figuur indicatief weergegeven. Elk type heeft specifieke kenmerken die gevolgen hebben voor de toepassingsmogelijkheden per locatie en project. Kwast Consult is de specialist voor geotechnische advisering en uitvoeringsbegeleiding van lichte ophoogmaterialen in projecten. Dit voor overheden, ingenieursbureaus, leveranciers en aannemers. Afgelopen 5 jaren is voor ruim 60 projecten geotechnische advisering of uitvoeringsbegeleiding verricht met toepassing van diverse typen lichte ophoogmaterialen, inclusief variantenstudies.

Figuur: gewichtsclassificatie lichte ophoogmaterialen (overgenomen uit CROW-publicatie 325).

Foto: aanleg EPS-constructie t.b.v. proefvak EPS, reconstructie Overzicht/Spijkerlaan te Kamerik (2016).

Effectieve overgangsconstructies voor wegen en spoorwegen

Schade aan overgangsconstructies tussen star gefundeerde kunstwerken en een zettende aardebaan komt veel voor, met name door te grote vervormingen bij slappe ondergrond. Deze schade leidt tot hoge onderhoudskosten en veel hinder voor het verkeer. In CROW-publicatie 306 ‘Kiezen voor effectieve overgangsconstructies’ (december 2011) worden effectieve overgangsconstructies beschreven om schade en hinder tijdens de bouw- en gebruiksfase te beperken. Hierbij kan met behulp van een keuzematrix voor de meest effectieve oplossing worden gekozen voor nieuwbouw- als voor onderhoudssituaties op basis van een Life Cycle Costs (LCC). In onderstaande figuur is een voorbeeld gegeven van een lichtgewicht overgangsconstructie. Kwast Consult is de specialist voor geotechnische advisering en uitvoeringsbegeleiding van effectieve overgangsconstructies voor wegen en spoorwegen.

Figuur: voorbeeld van een lichtgewicht overgangsconstructie met toepassing van schuimbeton en EPS (overgenomen uit CROW-publicatie 306).

Onderstaand zijn de relevante publicaties, presentaties, commissies en nevenfuncties vanuit Kwast Consult gepresenteerd.

Publicaties

 • “Toepassing van lichte ophoogmaterialen voor de reconstructie van het Voorhuis te Kamerik”, GeoKunst, december 2018
 • “EPS’18 – 5e internationale conferentie over de infrastructurele toepassing van EPS blokken”, GeoKunst, september 2018
 • “Keuze type ophoogmaterialen op basis van LCC-berekeningen”, CROW Infradagen, juni 2018
 • “Life cycle cost optimization of bridge approach constructions in local and national roads in the Netherlands”, Proceedings 4th International Conference on Geofoam Blocks in Construction Applications, Oslo, June 2011

Presentaties

 • “Keuze type ophoogmaterialen op basis van LCC-berekeningen”, CROW Infradagen, Papendal, juni 2018
 • “Resultaten CROW-werkgroep Effectieve OvergangsConstructies (EOC)”, Symposium onderhoudsarme wegen op slappe ondergrond, InfraTech, Rotterdam, januari 2011
 • “Voorlopige resultaten CROW-werkgroep Effectieve OvergangsConstructies (EOC)”, CROW Infradagen, Papendal, juni 2010
 • “Ontwerp overgangsconstructies voor wegen en spoorwegen”, Geoweg-Contactdag, Harderwijk, maart 2007

Commissies en nevenfuncties

 • Voorzitter Nederlandse Geotextielorganisatie – NGO (o.a. EPS-constructies), 2016 – heden
 • Eindredacteur vakblad GeoKunst (onderdeel vakblad Geotechniek), 2016 – heden
 • Corresponderend lid commissie “Lichte ophoogmaterialen in de wegenbouw (CROW-publicatie 325)”, 2012 – 2014
 • Lid en eindrapporteur commissie “Kiezen voor effectieve overgangsconstructies (CROW-publicatie 306)”, 2007 – 2011

Is Kwast Consult een goede adviseur voor uw project met lichte ophoogmaterialen, neem dan contact op met Erik Kwast en
vraag e
en referentielijst van uitgevoerde projecten op.